RED & WHITE BEAUTY by WOJTEK RUDZKI

RED & WHITE BEAUTY by WOJTEK RUDZKI

make-up: sylwia rakowska / model: ola rudnicka (modelplus)

RED & WHITE BEAUTY by WOJTEK RUDZKI

RED & WHITE BEAUTY by WOJTEK RUDZKI

make-up: sylwia rakowska / model: ola rudnicka (modelplus)

RED & WHITE BEAUTY by WOJTEK RUDZKI

RED & WHITE BEAUTY by WOJTEK RUDZKI

make-up: sylwia rakowska / model: ola rudnicka (modelplus)

RED & WHITE BEAUTY by WOJTEK RUDZKI

RED & WHITE BEAUTY by WOJTEK RUDZKI

make-up: sylwia rakowska / model: ola rudnicka (modelplus)