MOON FIGHTER by WOJTEK RUDZKI

MOON FIGHTER by WOJTEK RUDZKI

styling: magda bryk / make-up & hair: agnieszka kozyra / model: ela kawka (mango models)
Viva! Photo Awards - Grand Prix

MOON FIGHTER by WOJTEK RUDZKI

MOON FIGHTER by WOJTEK RUDZKI

styling: magda bryk / make-up & hair: agnieszka kozyra / model: ela kawka (mango models)
Viva! Photo Awards - Grand Prix

MOON FIGHTER by WOJTEK RUDZKI

MOON FIGHTER by WOJTEK RUDZKI

styling: magda bryk / make-up & hair: agnieszka kozyra / model: ela kawka (mango models)
Viva! Photo Awards - Grand Prix

MOON FIGHTER by WOJTEK RUDZKI

MOON FIGHTER by WOJTEK RUDZKI

styling: magda bryk / make-up & hair: agnieszka kozyra / model: ela kawka (mango models)
Viva! Photo Awards - Grand Prix

MOON FIGHTER by WOJTEK RUDZKI

MOON FIGHTER by WOJTEK RUDZKI

styling: magda bryk / make-up & hair: agnieszka kozyra / model: ela kawka (mango models)
Viva! Photo Awards - Grand Prix

MOON FIGHTER by WOJTEK RUDZKI

MOON FIGHTER by WOJTEK RUDZKI

styling: magda bryk / make-up & hair: agnieszka kozyra / model: ela kawka (mango models)
Viva! Photo Awards - Grand Prix