FRESH BEAUTY by WOJTEK RUDZKI

FRESH BEAUTY by WOJTEK RUDZKI

make-up: sylwia rakowska / model: ola rudnicka (modelplus)

FRESH BEAUTY by WOJTEK RUDZKI

FRESH BEAUTY by WOJTEK RUDZKI

make-up: sylwia rakowska / model: ola rudnicka (modelplus)

FRESH BEAUTY by WOJTEK RUDZKI

FRESH BEAUTY by WOJTEK RUDZKI

make-up: sylwia rakowska / model: ola rudnicka (modelplus)