APART KIDS by WOJTEK RUDZKI

APART KIDS by WOJTEK RUDZKI

for: Apart 
styling: maria szaj / make-up & hair: wilson

APART KIDS by WOJTEK RUDZKI

APART KIDS by WOJTEK RUDZKI

for: Apart 
styling: maria szaj / make-up & hair: wilson

APART KIDS by WOJTEK RUDZKI

APART KIDS by WOJTEK RUDZKI

for: Apart 
styling: maria szaj / make-up & hair: wilson

APART KIDS by WOJTEK RUDZKI

APART KIDS by WOJTEK RUDZKI

for: Apart 
styling: maria szaj / make-up & hair: wilson

APART KIDS by WOJTEK RUDZKI

APART KIDS by WOJTEK RUDZKI

for: Apart 
styling: maria szaj / make-up & hair: wilson